BERSHOP - Giáp Tay Chân

 Giáp Gối LS2 Rookie
 Giáp Khuỷu Tay LS2 Rookie