Đồ Bảo Hộ

 ÁO GIÁP LS2 ALBA MAN
 ÁO GIÁP LS2 AIRY MAN EVO
 Giáp Gối LS2 Rookie
 Giáp Khuỷu Tay LS2 Rookie
 QUẦN BẢO HỘ LS2 VENTO MAN
 QUẦN BẢO HỘ LS2 CHART MAN